0

خواسته دعوای وصول طلب چیست؟

دعوای وصول طلببه گفته مشاورین و وکلای موسسه حقوقی کیانداد در پاسخ به این سوال که خواسته دعوای وصول طلب چیست؟باید گفت : خواسته دعوا، آن چیزی است که خواهان از طریق قانونی آن را از خوانده می‌خواهد. خواسته ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد.

با توجه به اینکه تصمیم‌گیری دادگاه یا شورا فقط و فقط براساس ستون یا قسمت خواسته دعوا است لذا تنظیم صحیح و دقیق آن نیاز به آگاهی حقوقی دارد.

ادامه مطلب …