0
طلاق اتباع افغانطلاق اتباع افغان

طلاق اتباع افغان در ایران

طلاق اتباع افغان در ایران

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع طلاق اتباع افغان در ایران که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

طلاق اتباع افغان

سؤال: اگر زن و مرد افغان مقیم و ساکن ایران بخواهند در ایران از یکدیگر طلاق بگیرند، آیا دادگاه خانواده ایران صلاحیت به رسیدگی دارد و یا مقررات قانون کشور متبوع (مورد تابعیت) خود از هر لحاظ مقدم خواهد بود؟

ادامه مطلب …