0
ضوابط و قوانین معماری و شهرسازیضوابط و قوانین معماری و شهرسازی

ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387

ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387:

موضوع ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

ادامه مطلب …