0
زن ملزم به آوردن جهیزیهزن ملزم به آوردن جهیزیه

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع زن ملزم به آوردن جهیزیه که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

زن ملزم به آوردن جهیزیه

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.

زوجه (زن) می ‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

ادامه مطلب …