0
رأی وحدت رویه شماره 553رأی وحدت رویه شماره 553

رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳

ر‌أی وحدت رویه شماره ۵۵۳

در مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳ (با موضوع لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌ دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند.) خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه تجدیدنظر را توضیح دادیم و در این مقاله به رأی دیوان عالی کشور در مورد اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر و همچنین خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور

آقای س به نظریه اعتراض و شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۵۵۲/۱۷ مورخ ۲۰/۸/۶۶ به شرح زیر رأی صادر نموده است:

نظر به این که نظریه کتبی شماره ۲۸۱-۶۵ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی (تجدیدنظرخواهی) از رأی مورخ ۲۰/۱/۶۵ دادسرای‌ عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور‌ رأی می‌باشد نه اظهارنظر، بنابراین مقرر (تعیین کردن) می‌دارد، دفتر پرونده را از آمار کسر و برای تصمیم‌گیری شایسته به مرجع مربوطه اعاده (برگشت) دهد.

خلاصه پرونده دوم

در پرونده شماره ۵۵/۱۰۴۴ آقای الف برای آقایان ع و ه ساکنین روستایی از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح‌ داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ ۱/۱۰/۳۷ شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت (بهره بردن از کار یا مال غیر با اجازه مالک) می‌نمایید و با توجه به اینکه مدت قرارداد‌ به پایان رسیده است، در اجرای ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام نموده و در غیر این صورت از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون ‌باغبان ترتیب اثر نداده اظهار کننده به دادسرای خرم‌آباد دادخواهی نموده.

رأی دادسرا

دادسرا به موجب دادنامه ۶-۶۳ به استناد ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف‌ عدوانی (تصرف مال بدون رضایت مالک) حکم به رفع تصرف عدوانی صادر کرده است.

0
رأی وحدت رویه شماره 553رأی وحدت رویه شماره 553

رأی وحدت رویه ی شماره ۵۵۳

رأی وحدت رویه ی شماره ۵۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۳/۲/۱۳۷۰

رأی وحدت رویه ی شماره ۵۵۳ به قرار زیر است:

موضوع: لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌ دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند.

از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور آرای متفاوت در مورد پرونده‌های مشابه صادر شده و درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه می‌شود.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳

در پرونده شماره ۶۵/۵۰۵ آقای ج متولی (مدیر اماکن متبرکه) مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای س اظهارنامه‌ای ‌ارسال و اظهار نموده است، ساختمان مدرسه مذکور موقوفه (وقفی) است و تحت تولیت (سرپرستی) وی می‌باشد، هنگام احداث و ساخت آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود ‌را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته (اقامت موقت) کنید.

اکنون که کارها تمام و تسویه حساب ‌شده اخطار می‌شود، ظرف ده روز از تاریخ رؤیت (دیدن)، زیرزمین را تخلیه نمایید، چون مخاطب تخلیه نکرده، متولی به دادسرای خرم‌آباد مراجعه و درخواست صدور حکم به رفع تصرف عدوانی (تصرف، بدون رضایت صاحب ملک) نموده دادسرای خرم‌آباد با شنیدن اظهارات طرفین (خواهان و خوانده) به شرح دادنامه به استناد ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی حکم به ‌رفع تصرف عدوانی و خلع ید (رفع تصرف غیرمجاز) متصرف را صادر می‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه شماره ۵۵۳

از طرف محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به حکم، اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد دادخواست‌ پژوهش (تجدیدنظر) می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه ۶۵/۲۸۱ با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده، نظر به رد‌ پژوهش‌خواهی (تجدیدنظرخواهی) و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای س به نظریه اعتراض و شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۵۵۲/۱۷ مورخ ۲۰/۸/۶۶ رأی صادر نموده است.