0
رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسیرأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

در ادامه‌ی مقاله قبل به شرح پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

شرح پرونده دوم: بر اساس پرونده کلاسه ۲۳۴-۶۷-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد بانو … به اتهام قتل عمدی آقای … مورد ‌تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی بیرجند قرار گرفته است و کیفرخواست شماره ۱۱۹۶ تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است.

دادگاه پس‌ از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است. شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور به شرح رأی شماره ۱۹۲-۲۸ نظر دادگاه را بر قصاص بانو … تنفیذ و اجرا کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم را بر قصاص بانو … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

محکوم‌ علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده است و شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره ۲۴۷-۲۸ را به این شرح صادر نموده است:

در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو … از حکم شماره ۳۵۴۴-۶۶ دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت و روشنی ذیل (پایین) ‌ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و ‌این امر دلیل بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است.

و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از این نظر ‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین امضا‌کنندگان زیر به علت سبق (تقدم) نظر بر اساس بند ۷ ماده ۲۰۸ مذکور خود را مردود و رد شده اعلام نموده و ‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد تعیین شده است، پرونده به دادگاه مربوطه اعاده و بازگردانده شود تا برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به ‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.

ادامه مطلب …

0

درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

در ادامه مقاله قبل به شرح گزارش پرونده دوم در مورد درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال می‌پردازیم:

درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

گزارش پرونده دوم: بر اساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی ‌و پنجم دیوان‌ عالی کشور آقای … به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم … به وسیله ایراد جرح (زخمی کردن) عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ به ‌قصاص نفس محکوم گردیده است.

شعبه بیست‌ و چهارم دیوان‌ عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ مردود و رد شده اعلام کرده است.

محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب و انجام قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت (حرام بودن) فعل و عمل انجام شده، آگاهی نداشته، بر اساس مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) نموده است که پس از ثبت به شعبه سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰۱۳۹۳ به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

نظر به اینکه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در زمان ارتکاب و انجام جرم قتل انتسابی (نسبت داده) کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد نسبت داده به وی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را مشروط به ‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت (تأیید) رشد و کمال عقل آنها دانسته است.

در غیر این صورت باید به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند.

این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب می‌شود. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی و رد شدن قصاص، مجازات جایگزین تعیین شده است که بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) می‌باشد.

از آنجا که بررسی و احراز (تشخیص) شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی و مناسب باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر، نیازمند تجویز اعاده دادرسی بر اساس مقررات فوق می‌باشد.

همچنین مجازات قصاص به صراحت و روشنی صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد و محتوای رأی وحدت‌ رویه شماره ۴۵- ۵ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور از شمول (حدود) بند ب ماده مرقوم (نوشته شده) خارج و ضرورت بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.

بنابراین ضمن موافقت با درخواست مطرح شده، بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع (واگذار) می‌شود.

ادامه مطلب…

0

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط (درک) از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر پرونده به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای … نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر (منتهی) به ایراد صدمه و آسیب غیرعمدی است. در حالی که این مجازات، باید بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا (بی‌توجهی) به مصرحات و دلایل قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق و نمونه های بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که درخواست وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم (نوشته شده)، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ به این شرح تصمیم‌گیری کرده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

در مورد درخواست تجویز اعاده دادرسی و تجدید محاکمه آقای … نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌ گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه نکرده است و درخواست ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد

0
اعاده دادرسیاعاده دادرسی

توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) چگونه است؟

توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد)

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴

براساس محتویات پرونده‌های شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل (پایین) ماده ۴۷۸ قانون آیین  دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط (درک) از قانون، آرای مختلف صادر شده است که به طور خلاصه به توضیح آنها می‌پردازیم:

گزارش پرونده اول

بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای … به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع و درگیری دسته جمعی تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته است.

پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع و درگیری رفع اتهام شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است.

این رأی در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تأیید شده ولی در مرحله استیذان (اجازه خواستن)، تنفیذ (اجرا) نشده است.

در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم از نظر قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل تبرئه (رفع اتهام) شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت نموده است.

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه کرده است.

درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به علاوه پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی آقای …. از شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی صادر شده و قطعیت یافته موجه و درخور (مناسب) پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است.

صرف نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجراء گردیده نسخ و باطل شده است.

اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم علیه به ضرر او صادر در دادگاه مسأله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود و رد اعلام می‌گردد.

0

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

شرح پرونده دوم

 

بر اساس پرونده کلاسه ۲۳۴-۶۷-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد بانو … به اتهام قتل عمدی آقای … مورد ‌تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی بیرجند قرار گرفته است و کیفرخواست شماره ۱۱۹۶ تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است.

دادگاه پس‌ از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است. شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور به شرح رأی شماره ۱۹۲-۲۸ نظر دادگاه را بر قصاص بانو … تنفیذ و اجرا کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم را بر قصاص بانو … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

محکوم‌ علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده است و شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره ۲۴۷-۲۸ را به این شرح صادر نموده است:

در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو … از حکم شماره ۳۵۴۴-۶۶ دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت و روشنی ذیل (پایین) ‌ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و ‌این امر دلیل بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از این نظر ‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین امضا‌کنندگان زیر به علت سبق (تقدم) نظر بر اساس بند ۷ ماده ۲۰۸ مذکور خود را مردود و رد شده اعلام نموده و ‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد تعیین شده است، پرونده به دادگاه مربوطه اعاده و بازگردانده شود تا برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به ‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.

0

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط (درک) از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر پرونده به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای … نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر (منتهی) به ایراد صدمه و آسیب غیرعمدی است. در حالی که این مجازات، باید بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا (بی‌توجهی) به مصرحات و دلایل قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق و نمونه های بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که درخواست وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم (نوشته شده)، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ به این شرح تصمیم‌گیری کرده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

در مورد درخواست تجویز اعاده دادرسی و تجدید محاکمه آقای … نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌ گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه نکرده است و درخواست ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد.

ادامه مطلب ….

0

درخواست اعاده دادرسی محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

گزارش پرونده دوم

بر اساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی ‌و پنجم دیوان‌ عالی کشور آقای … به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم … به وسیله ایراد جرح (زخمی کردن) عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب و پیگرد قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ به ‌قصاص نفس محکوم گردیده است.

شعبه بیست‌ و چهارم دیوان‌ عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ مردود و رد شده اعلام کرده است، ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب و انجام قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت (حرام بودن) فعل و عمل انجام شده، آگاهی نداشته، بر اساس مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) نموده است که پس از ثبت به شعبه سی و پنجم دیوان‌ عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰۱۳۹۳ به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

نظر به اینکه محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در زمان ارتکاب و انجام جرم قتل انتسابی (نسبت داده) کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد نسبت داده به وی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آنها را مشروط به ‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت (تأیید) رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت باید به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف گردند.

این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب می‌شود. به عبارت دیگر مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی و رد شدن قصاص، مجازات جایگزین تعیین شده است که بر اساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) می‌باشد و از آنجا که بررسی و احراز (تشخیص) شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی و مناسب باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر، نیازمند تجویز اعاده دادرسی بر اساس مقررات فوق می‌باشد.

همچنین مجازات قصاص به صراحت و روشنی صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد و محتوای رأی وحدت‌ رویه شماره ۴۵- ۵ هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور از شمول (حدود) بند ب ماده مرقوم (نوشته شده) خارج و ضرورت بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد.

بنابراین ضمن موافقت با درخواست مطرح شده، بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع (واگذار) می‌شود

0

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/۹/۱۳۹۳

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/۹/۱۳۹۳

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

از شعب سی ‌و چهارم و سی‌ و پنجم دیوان‌ عالی کشور با استنباط (درک) از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر گردیده است. که گزارش پرونده‌ها به شرح زیر می‌باشد:

گزارش پرونده اول

حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی ‌و چهارم دیوان‌ عالی کشور آقای … در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که ۱۷ ساله بوده به اتهام قتل عمد آقای … تحت ‌تعقیب و پیگرد قرار گرفته است و بر اساس دادنامه شماره ۱۹۶۵شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار (مجرم) تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبه سی ‌و نهم دیوان‌ عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه‌ای تأیید کرده است.

در پی آن، پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در چندین شعبه دیوان‌ عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزائی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی قرار گرفته است، اما رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض (شکستن رأی) نگردیده است.

و در آخر آقایان … و… به وکالت محکوم‌علیه، درخواستی به دیوان‌ عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب و انجام جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، بنابراین بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه دارند.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

این درخواست پس از ثبت به شعبه سی ‌و چهارم ارجاع (واگذار) گردیده و هیأت محترم شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده چنین رأی می‌دهد:

در مورد درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آقایان … و … به وکالت آقای … از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌ استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) با توجه به اینکه بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را درخواست نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ و باطل محسوب می‌شود، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه محسوب شود، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور نمی‌باشد، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد

0

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/۹/۱۳۹۳

رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/۹/۱۳۹۳

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) محکومان به قصاص ‌نفس زیر ۱۸ سال

از شعب سی ‌و چهارم و سی‌ و پنجم دیوان‌ عالی کشور با استنباط (درک) از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر گردیده است. که گزارش پرونده‌ها به شرح زیر می‌باشد:

گزارش پرونده اول

حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی ‌و چهارم دیوان‌ عالی کشور آقای … در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که ۱۷ ساله بوده به اتهام قتل عمد آقای … تحت ‌تعقیب و پیگرد قرار گرفته است و بر اساس دادنامه شماره ۱۹۶۵شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار (مجرم) تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرار گرفته و شعبه سی ‌و نهم دیوان‌ عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه‌ای تأیید کرده است.
در پی آن، پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در چندین شعبه دیوان‌ عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزائی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی قرار گرفته است، اما رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض (شکستن رأی) نگردیده است.
و در آخر آقایان … و… به وکالت محکوم‌علیه، درخواستی به دیوان‌ عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب و انجام جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، بنابراین بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه دارند.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

این درخواست پس از ثبت به شعبه سی ‌و چهارم ارجاع (واگذار) گردیده و هیأت محترم شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و برگه‌های پرونده چنین رأی می‌دهد:
در مورد درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آقایان … و … به وکالت آقای … از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌ استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) با توجه به اینکه بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را درخواست نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ و باطل محسوب می‌شود، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه محسوب شود، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌ عالی کشور نمی‌باشد، لذا قرار رد درخواست نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.
ادامه مطلب ….

طراحی سایت و سئو سیبل