0
دیه اعضای متلف بدندیه اعضای متلف بدن

دیه حس چشایی ، دیه صورت و گویایی ، دیه زوال منافع به چه صورت است؟

دیه اعضای مختلف بدن

دیه حس چشایی ، دیه صورت و گویایی ، دیه زوال منافع به شرح زیر است:

دیه حس چشایی

 • براساس ماده ۴۶۶ از بین بردن حس چشایى موجب ارش است.
 • براساس ماده ۴۶۷ هرگاه با بریدن زبان حس چشایى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشایى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایى اضافه خواهد شد.
 • براساس ماده ۴۶۸ در صورتى که حس چشایى برگردد ارش بازگردانده خواهد شد.
 • براساس ماده ۴۶۹ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى‌شود، و گرنه در صورت لوث، با قسامه (گروهی که برای گرفته چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند) که برای مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر می‌شود.

دیه صورت و گویایی

 • براساس ماده ۴۷۰ از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات (آهسته خواندن) صدایش را برساند.
 • براساس ماده ۴۷۱ از بین بردن گویایى به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.
 • براساس ماده ۴۷۲ جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش خواهد داشت.
 • براساس ماده ۴۷۳ ارش جنایتى که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

دیه زوال منافع

 • براساس ماده ۴۷۴ جنایتى که موجب سلس (ریزش ادرار) شود به این ترتیب ارش دارد:

الف) در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.

ب) در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث (دو سوم) دیه دارد.

ج) در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث (یک سوم) دیه دارد.

تبصره: هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها باشد و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین خواهد شد.

 • براساس ماده ۴۷۵ اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است:

الف) باعث از بین رفت انزال شود.

ب) قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد.

ج) لذت مقاربت (نزدیکی) را از بین ببرد.

 • براساس ماده ۴۷۶ جنایتى که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل خواهد داشت.
 • براساس ماده ۴۷۷ در هر جنایتى که موجب زوال (از بین رفتن) یا نقص بعضى از منافع گردد مانند خواب لمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماری‌ها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى‌گردد.
 • براساس ماده ۴۷۸ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنهگاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه محاسبه می‌شود و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.
 • براساس ماده ۴۷۹ هرگاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.