0
اجرای حکم دادگاهاجرای حکم دادگاه

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

حال می خواهیم در خصوص اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اجرای حکم دادگاه

کسی که از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت و سرپرستی کودک خود‌‌د‌‌اری نماید‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از بازگرداندن‌‌ کودک خودداری نماید، براساس تقاضای ذینفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می ‌شود‌‌.

برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می ‌شود و در صورت نیاز می ‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد که به موجب آن اگر کسی از دادن کودکی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه و درخواست دارند، خودداری نماید، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

به طور کلی در صورت تخلف از شرایط حضانت و سرپرستی طرف مقابل می ‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست نماید.

خارج کردن کودک از محل سکونت

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ پدر یا مادری که حضانت و سرپرستی فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آنکه در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین بر اساس قانون حمایت از خانواده صغیر (نابالغ) و مجنون (دیوانه) را نمی ‌توان بدون رضایت ولی، قیم (سرپرست)، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری کودک به او واگذار شده است، از محل سکونت تعیین شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق و جدایی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق (دارای حق) این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی دریافت می ‌نماید.

عدم حضور کودک در جلسات دادگاه هنگام طلاق والدین

برای رعایت مصلحت کود‌‌ک است قانون تأکید‌‌ می ‌کند‌‌، حضور کود‌‌کان زیر ۱۵ سال د‌‌ر جلسات رسید‌‌گی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور کودک را الزامی می ‌داند، ممنوع است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق را با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
حضانت فرزند پس از طلاقحضانت فرزند پس از طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

در این مقاله قصد داریم در خصوص حضانت فرزند پس از طلاق را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

حضانت فرزند پس از طلاق

کسی که از اجرای حکم د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر مورد‌‌ حضانت و سرپرستی کودک خود‌‌د‌‌اری نماید‌‌ یا مانع اجرای آن شود‌‌ یا از بازگرداندن‌‌ کودک خودداری نماید، بر اساس تقاضای ذینفع و به د‌‌ستور د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازد‌‌اشت می ‌شود‌‌.

برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌ شود و در صورت نیاز می ‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد که به موجب آن اگر کسی از دادن کودکی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه و درخواست دارند، خودداری نماید، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

به طور کلی در صورت تخلف از شرایط حضانت و سرپرستی طرف مقابل می ‌تواند با مراجعه به دایره‌ اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون، درخواست نماید.

خارج کردن کودک از محل سکونت

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ پدر یا مادری که حضانت و سرپرستی فرزند را برعهده دارد، نمی ‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آنکه در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. همچنین بر اساس قانون حمایت از خانواده صغیر (نابالغ) و مجنون (دیوانه) را نمی ‌توان بدون رضایت ولی، قیم (سرپرست)، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری کودک به او واگذار شده است.

از محل سکونت تعیین شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق و جدایی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق (دارای حق) این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی دریافت می ‌نماید.

عدم حضور کودک در جلسات دادگاه هنگام طلاق والدین

برای رعایت مصلحت کود‌‌ک است قانون تأکید‌‌ می ‌کند‌‌، حضور کود‌‌کان زیر ۱۵ سال د‌‌ر جلسات رسید‌‌گی به دعاوی خانوادگی به جز مواردی که دادگاه حضور کودک را الزامی می ‌داند، ممنوع است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره حضانت فرزند پس از طلاق با وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

0
تأثیر رابطه نامشروعتأثیر رابطه نامشروع

تأثیر رابطه نامشروع زن بر حضانت و سرپرستی فرزند

تأثیر رابطه نامشروع زن بر حضانت و سرپرستی فرزند

در این مقاله می خواهیم درباره تأثیر رابطه نامشروع زن بر حضانت و سرپرستی فرزند را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

در صورتی که حضانت و سرپرستی فرزند به هر دلیلی مانند طلاق و جدایی و یا فوت شوهر بر عهده مادر باشد و در زمان نگهداری و سرپرستی فرزند، ازدواج نماید یا محجور (مجنون، سفیه، صغیر) شود و یا اینکه در رابطه با فرزند خود دچار سوء معاشرت (بدرفتاری) شود، حضانت فرزند از او گرفته می‌شود.

یکی از مصادیق سوء معاشرت زن با فرزند خود می‌ تواند، وجود رابطه‌ نامشروع زن در مدتی که حضانت و سرپرستی فرزند را بر عهده دارد، باشد و با اثبات رابطه نامشروع زن در حضانت فرزند می ‌تواند در ادامه نگهداری فرزند توسط زن مؤثر واقع شود و در نهایت موجب گرفتن حضانت فرزند از زن گردد.

در واقع رابطه‌ نامشروع زن حاکی از انحطاط اخلاقی زن و دقیقاً یکی از مصادیق بارز آن است. انحطاط اخلاقی زن می‌ تواند به صورت برقراری رابطه‌ی نامشروع زن با شخص نامحرم تعریف شود که اگر رابطه‌ نامشروع زن حاکی از انحطاط اخلاقی زن و یا استمرار و ادامه آن موجب شهرت زن به فساد اخلاق و فحشا (زنا) شود، در این صورت عسر و حرج و سختی که به دلیل اقدامات زن برای فرزند به وجود آمده، موجب گرفتن حضانت و سرپرستی فرزند خواهد شد.

اثبات تاثیر رابطه نامشروع زن در دادگاه

با اثبات رابطه‌ نامشروع زن و انحطاط اخلاقی و یا شهرت او به فساد در اخلاق و فحشا ، پدر و یا خویشاوندان فرزند، می ‌توانند درخواست سلب (گرفتن) صلاحیت و شایستگی زن در مورد سرپرستی فرزند را از دادگاه نمایند.

چنانچه رابطه‌ نامشروع زن در دادگاه کیفری به موجب رأی قطعی صادر و نهایی و موجب مجازات کیفری شود، متقاضی سلب حضانت فرزند می‌ تواند از دادگاه خانواده که درخواست سلب و گرفتن حضانت (سرپرستی) فرزند توسط زن را داشته، و درخواست کند که به پرونده‌ کیفری رابطه‌ نامشروع زن که اثبات شده، رجوع نماید و با تشخیص انحطاط اخلاقی و شهرت زن به فساد اخلاق و فحشا (زنا)، حکم به گرفتن سرپرستی فرزند به موجب اثبات رابطه نامشروع زن صادر نماید.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره تأثیر رابطه نامشروع را با وکلای موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید،می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشورمراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است؟

در این مقاله می خواهیم در مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.

مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

اگر زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند:

اگر زن و شوهر ایرانی هر دو مقیم و ساکن خارج از کشور باشند، چنانچه قصد طلاق توافقی داشته باشند، بهترین کار این است که هر دو به سفارت، کنسولگری یا دفتر حافظ منافع ایران در خارج از کشور مراجعه کنند. در بیشتر مواقع غیرحضوری هم ممکن است، وکالت در جدایی را از طریق پست ارسال کنند تا وکیل از آن طریق رأی توافقی را از دادگاه دریافت و سپس در دفترخانه طلاق ثبت رسمی کند. همچنین مدارک را برای زن و شوهر متقاضی ارسال کند. که مدارک شامل: (طلاق‌نامه‌، شناسنامه‌های زوجین که مهر طلاق خورده باشد).

همچنین روش دیگری نیز وجود دارد که طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده زن و شوهر از کنسولگری ایران نشانی و مشخصات مراکز یا اشخاص طلاحیت‌دار برای اجرای صیغه طلاق را دریافت کنند و پس از مراجعه و دریافت گواهی اجرای صیغه طلاق مجدداً با درخواست کتبی ثبت طلاق، به کنسولگری ایران بدهند.

اگر زن مقیم خارج از کشور باشد:

چنانچه زن ساکن خارج از کشور است و مرد خواه ساکن خارج یا ایران باشد و با جدایی موافق نباشد: در این صورت زن می‌تواند با ارسال وکالت در طلاق برای شخصی در ایران و با ارائه دلیل جدایی مثل یکی از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده درخواست طلاق یک طرفه از سوی زوجه نماید یا زن می‌تواند در کشور محل سکونت و اقامت خود تقاضای طلاق نماید.

اما نکته مهم در اینجا این است که رأی دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است و تنفیذ و اجرایی می‌شود که در آن قوانین ایران رعایت شده باشد. در غیر این صورت حتی با داشتن رأی دادگاه خارجی که در آن رأی، قوانین طلاق ایران رعایت نشده باشد باید از اول دادخواست طلاق و جدایی از سوی زن در ایران ثبت شود. ولی داشتن رأی دادگاه خارجی تنفیذ و اجرایی نشده برای دریافت طلاق در دادگاه‌های ایران بسیار مؤثر است.

اگر مرد مقیم خارج از کشور باشد:

اگر مرد ساکن خارج از کشور باشد و زن خواه ساکن ایران یا خارج از کشور موافق جدایی نباشد: بر طبق قانون ما برای جدایی ایرانیان مقیم خارج از کشور مسلمان حق طلاق با مرد است.

مرد می‌تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل سکونت خود برای یکی از آشنایان یا وکیل خود طلاق از طرف مرد را ثبت نماید و رأی طلاق را با دادن دادخواست تنفیذ طلاق اجرا نماید.

مخاطبان گرامی می توانید جهت مشاوره به صورت تخصصی درباره مراحل طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

0
واخواهی از حکم غیابی طلاقواخواهی از حکم غیابی طلاق

واخواهی از حکم غیابی طلاق چگونه است

واخواهی از حکم غیابی طلاق چگونه است؟

کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، موضوع واخواهی از حکم غیابی طلاق را بحث و بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می دهیم ما را همراه نمایید.

واخواهی از حکم غیابی طلاق

واخواهی و اعتراض یک حق قانونی برای محکوم علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع و آگاهی نداشتن از مفاد رأی صادره باشد می‌تواند دادخواست واخواهی و اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند.

در صورت صدور قرار قبول دادخواست، چنانچه حکم طلاق و جدایی اجرا نشده باشد، قرار مذکور مانع اجرای حکم خواهد بود و اگر حکم طلاق اجرا شده باشد دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنانچه اعتراض واخواه و معترض را وارد تشخیص دهد به دو صورت عمل می‌شود:

۱- چون حکم به صورت غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق ثبت شده است. دادگاه باید ضمن نقض و شکستن حکم معترض عنه (حکم طلاق)، حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند و حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

۲- صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه‌ی طلاق ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت نداشتن اعتراض واخواه و معترض صرفاً باید نسبت به نقض (شکستن) دادنامه معترض عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده مشروط به دادن دادخواست جداگانه است.

پرسش، پاسخ‌هایی در مورد طلاق غیابی

سوال ۱: نفقه معوقه و گذشته بعد از طلاق غیابی به چه صورت است؟

جواب: در صورت مطالبه و درخواست نفقه و خرجی گذشته‌ی زن و عدم پرداخت نفقه و عدم معرفی مال و همچنین عدم تقدیم دادخواست و پذیرش اعسار و ناتوانی از پرداخت نفقه از سوی مرد، برای او برگ جلب صادر می‌گردد.

سوال ۲: وقتی حکم طلاق غیابی صادر شد آیا برای خواندن صیغه طلاق در محضر آزمایش عدم بارداری برای محضر لازم است؟

جواب: بله، گواهی عدم بارداری برای محضر الزامی می‌باشد.

سوال ۳: اگر مردی به همسرش وکالت غیابی برای طلاق داده باشد ولی همسرش اقدامی نکرده است آیا مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

جواب: اگر همسر (زن) از وکالت استفاده نموده و طلاق گرفته باشد بله زوج (مرد) می‌تواند مجدداً ازدواج کند اما در غیر این صورت بهتر است زوج دادخواست الزام (اجبار) به تمکین و اطاعت بدهد و چنانچه زوجه (زن) حاضر به تمکین و اطاعت نشد دادخواست ازدواج مجدد بدهد.

مخاطبان گرامی می توانید جهت مشاوره به صورت تخصصی درباره واخواهی از حکم غیابی طلاق با وکلای مجرب طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

0
مطلقه به چه کسی گفته می‌شودمطلقه به چه کسی گفته می‌شود

مطلقه به چه کسی گفته می‌شود

مطلقه به چه کسی گفته می‌شود؟

در این مقاله می خواهیم در مورد اینکه مطلقه به چه کسی گفته می‌شود را که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بحث و بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم ما را همراه نمایید.

مطلقه از ارکان طلاق است که در مطلب گذشته به آن اشاره کردیم. ارکان طلاق عبارتند از: طلاق دهنده یا مطلق (مرد)، طلاق داده شده یا مطلقه (زن)، صیغه طلاق و اشهاد (شاهد بودن دو مرد عادل)

مطلقه به زنی گفته می‌شود که طلاق داده شده است.

شرایط مطلقه بودن

مطلقه دارای پنج شرط می‌باشد که عبارتند از:

۱- مطلقه باید زن باشد.

۲- او باید زن دائمی باشد.

۳- زن از حیض و نفاس پاک باشد.

۴- شرط چهارم تعیین است.

۵- زن در طهر (پاکی) مواقعه (آمیزش) نباشد.

شرط اول: (مطلقه زن باشد).

پس اگر کسی را که وطی به ملک شده است را طلاق دهد صحیح نیست یا اگر زن غریبه را طلاق دهد هر چند بعد از مدتی با او ازدواج نماید و همچنین اگر معلق باشد مثلاً بگوید اگر زن گرفتم او مطلقه است صحیح نمی‌باشد.

شرط دوم: (اینکه زن دائمی باشد)

یعنی زنی که همسر موقتی مرد است (متعه) طلاق داده نمی‌شود، بلکه جدایی بین آنها با اتمام مدت و یا با بخشش مدت از سوی شوهر است.

شرط سوم: (زن از حیض و نفاس پاک باشد)

در صورتی که شوهر با او نزدیکی کرده باشد و باردار هم نباشد، شوهرش هم نزد او حاضر باشد پس اگر یکی از این قیود سه‌گانه محقق نشود، به نحوی که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد یا اینکه زن باردار باشد، یا شوهرش غایب باشد طلاق و جدایی چنین زنی در حال حیض و نفاس صحیح است.

* نکته: البته فقها در تعیین حد غیبت که مجوز طلاق و جدایی می‌باشد اختلاف نظر ندارند، و بهترین قول بیان شده آن است که باید مدتی بگذرد که علم و یا ظن و گمان حاصل شود که زن از پاکی طهارتی که شوهرش در آن طهر و پاکی با او نزدیکی نکرده است به طهارت دیگر منتقل شده باشد.

همچنین زمان طهارت و پاکی از یک طهارت به طهارت دیگر مختلف است و بستگی به عادت زنان دارد و به همین دلیل است که روایات در تعیین این مدت، مختلف ذکر شده است.

ولی اگر شوهر به حیض بودن او در هنگام طلاق علم داشته باشد طلاق باطل خواهد بود.

* نکته: اگر مردی به خاطر زندانی بودن و مانند آن نمی‌تواند از وضعیت همسرش مطلع و آگاه شود گرچه حاضر باشد در حکم غایب است.

شرط چهارم: (تعیین است)

شوهر هنگام طلاق باید زنی را که قصد دارد طلاق دهد در لفظ و به زبان و یا در نیت معین نماید. یعنی اگر شوهر در صورت تعدد زوجات (زن‌ها) قصد طلاق یکی از زنانش را داشته باشد به طور غیرمعین طلاق دهد طلاق او باطل خواهد بود. چون طلاق و جدایی امر معینی است و باید محل معینی هم داشته باشد و همچنین مطلقه (زن) نیاز به عده نگه داشتن دارد و اگر معین نباشد پس چه کسی باید عده نگه دارد؟

شرط پنجم: (زن در طهر مواقعه نباشد)

زن باید در طهر و پاکی مواقعه (آمیزش) نباشد مگر اینکه زن یائسه یا باردار باشد.

مخاطبان گرامی می توانید جهت مشاوره به صورت تخصصی درباره مطلقه به چه کسی گفته می‌شود با وکیل طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

0
تابعیت مضاعفتابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف چیست

تابعیت مضاعف چیست؟

حال قصد داریم تابعیت مضاعف را طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، که بررسی شده در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است، یعنی شخص در حالی که تابع دولتی است، تابعیت دولت یا دولت‌ های دیگری را نیز دارا است.

در واقع شخصی که بیش از یک تابعیت دارد دارای یک وضعیت غیرعادی می ‌باشد. به این دلیل که تابعیت منشأ حقوقی تکالیف فرد در برابر آن کشور است، و در تابعیت دوگانه فرد به طور همزمان شهروند دو کشور مختلف می ‌باشد و با توجه به قوانین دارای گذرنامه هر دو کشور می ‌باشد.

ادامه مطلب …
0
گواهی عدم امکان سازشگواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش

در این مقاله می خواهیم به موضوع گواهی عدم امکان سازش که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار مخاطبان و کاربران قرار دهیم با ما همراه باشید.

یکی از موارد اساسی در طلاق و جدایی زوجین (زن و شوهر) امکان عدم سازش میان زن و شوهر است. در واقع وقتی ازدواج به مرحله ‌ای برسد که ادامه‌ آن برای زن و شوهر ناممکن باشد قانون شرایطی را برای اقدام به طلاق و جدایی پیش‌بینی کرده است.

اولین مرحله برای ثبت طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش می ‌باشد.

ادامه مطلب …
0
حضانت فرزندان در طلاق توافقیحضانت فرزندان در طلاق توافقی

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق توافقی

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق توافقی

حال می خواهیم در این مقاله به بررسی حضانت فرزندان در طلاق توافقی که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، صورت گرفته شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد.

حضانت و سرپرستی فرزندان در طلاق توافقی به چه صورت است؟

حضانت و فرزندان برای پدر و مادر یک حق و تکلیف است و هیچ یک از آنها نمی‌ توانند از زیر بار مسئولیت حضانت فرزندان شانه خالی کنند و حضانت و سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را نپذیرند.

ادامه مطلب …
0
دادخواست مطالبه نفقهدادخواست مطالبه نفقه

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

این مقاله اختصاص داده شده است به موضوع دادخواست مطالبه نفقه که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد ، زیر نظر کارشناسان مجرب بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

ادامه مطلب …
۱ ۲
طراحی سایت و سئو سیبل