0
صدور تأمینصدور تأمین

صدور تأمین در مورد خروج فرزند از کشور

صدور تأمین در مورد خروج فرزند از کشور

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع صدور تأمین در مورد خروج فرزند از کشور را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

صدور تأمین خروج فرزند از کشور

صدور قرار تأمین خواسته یکی از مهترین قرارهای تأمینی است که دادگاه بنا به درخواست ذینفع و در صورت تحقق شرایط و مطابقت (برابری) آن با موارد محاسبه شده در قانون، قرار تأمین را صادر می‌کند و به آن ترتیب اثر می‌ دهد.

ادامه مطلب …