0

شرکت در جرم سرقتشرکت در جرم سرقت چیست؟ در این باره باید گفت: اگر جرم سرقت توسط دو نفر یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات معادل مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت.

در سرقت مستوجب حد، شریک باید در هتک حرز نیز به موجب بند (ث) ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۹۲ شرکت داشته باشد.

در ادامه حکم قتل را بخوانید 

شرکت در جرم سرقت چیست؟