0
قانون مبارزه با مواد مخدرقانون مبارزه با مواد مخدر

جرائم مربوط به موادمخدر درقانون مبارزه باموادمخدر چگونه است؟

جرائم مربوط به مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷

بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷، اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های تعیین شده در این قانون محکوم می‌‌شود:

۱- کشت گیاهان خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی

۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی

۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء (مخفی کردن)، ترانزیت (عبور کالا از کشوری به کشور دیگر)، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی

۴- دایر کردن (برپا کردن) یا اداره کردن مکان برای استعمال و مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی

۵- استعمال و مصرف مواد مخدر یا روان‌‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال (مصرف) مواد مخدر یا روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی

۷- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی که در تعقیبب هستند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- امحاء (از بین بردن) یا اخفاء (مخفی کردن) ادله جرم مجرمان

۹- قراردادن مواد مخدر یا روان‌‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال و مصرف در محلی به قصد متهم کردن دیگری

منظور از مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۷، منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن ‌احصاء (به حساب آوردن) یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌‌گردد.

  • نکته: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ این قانون رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌‌های صنعتی غیردارویی تابع (پیرو) مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر است.