0

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

شرح پرونده دوم

 

بر اساس پرونده کلاسه ۲۳۴-۶۷-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد بانو … به اتهام قتل عمدی آقای … مورد ‌تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی بیرجند قرار گرفته است و کیفرخواست شماره ۱۱۹۶ تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است.

دادگاه پس‌ از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است. شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور به شرح رأی شماره ۱۹۲-۲۸ نظر دادگاه را بر قصاص بانو … تنفیذ و اجرا کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم را بر قصاص بانو … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

محکوم‌ علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده است و شعبه ۲۸ دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره ۲۴۷-۲۸ را به این شرح صادر نموده است:

در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو … از حکم شماره ۳۵۴۴-۶۶ دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت و روشنی ذیل (پایین) ‌ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و ‌این امر دلیل بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از این نظر ‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین امضا‌کنندگان زیر به علت سبق (تقدم) نظر بر اساس بند ۷ ماده ۲۰۸ مذکور خود را مردود و رد شده اعلام نموده و ‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد تعیین شده است، پرونده به دادگاه مربوطه اعاده و بازگردانده شود تا برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به ‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.

0

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط (درک) از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر پرونده به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

در پرونده کلاسه ۴۴۱ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای … نسبت به دادنامه ۱۹۰۸ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامه ۲۴۰ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر (منتهی) به ایراد صدمه و آسیب غیرعمدی است. در حالی که این مجازات، باید بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا (بی‌توجهی) به مصرحات و دلایل قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق و نمونه های بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که درخواست وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم (نوشته شده)، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه ۴۱۱ به این شرح تصمیم‌گیری کرده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

در مورد درخواست تجویز اعاده دادرسی و تجدید محاکمه آقای … نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۹۰۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌ گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه نکرده است و درخواست ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد.

ادامه مطلب ….

0
تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبستعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقالات قبل در مورد درخواست اعاده دادرسی با موضوع تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۶۱۶ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای … در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی پارس‌آباد طی دادنامه ۵۸۴ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه ۷۰۲ مورد تأیید قرار گرفته است.

محکوم‌ٌ علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) موصوف به استناد بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی و تجدید محاکمه کرده است. که پس از ثبت به کلاسه مرقوم (نوشته شده) به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) شده است و اعضای محترم شعبه پس از بررسی لازم به موجب دادنامه ۶۲۴ به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی در پرونده دوم

قطع نظر از اینکه مطالب عنوان شده در لایحه درخواستی اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) شامل مضامین و محتوای ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از نظر مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطرح شده در خور پذیرش است، زیرا در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌ شده است.

بنابر منطوق (ظاهرکلام) ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که بدون سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی حسب مورد مشخص گردیده است به ویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ماده ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح (تأکید) شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک (توسل) نمود.

بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در موضوع بحث بیش از مجازات تعیین شده قانونی و منطبق (هماهنگ) با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ قانون یادشده ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه‌ی دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل واگذار و ارجاع می‌گردد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس با وکیل اعاده دادرسی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب ….