0
تخلفات انتظامیتخلفات انتظامی

مجازات‌های و تخلفات انتظامی قضات

تخلفات و مجازات‌های انتظامی قضات

تخلفات انتظامی قضات با توجه به درجات مجازات انتظامی تقسیم می‌شوند. در واقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات نوع خاصی مجازات دارند. تعدادی از این تخلفات در مورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی در مورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس می‌باشد.

مجازات درجه 1 تا 4

خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ یعنی مجازات‌های درجه یک تا چهار هستند که عبارت‌اند از:

 • توبیخ (تنبیه) کتبی بدون ثبت در سابقه‌ی خدمتی
 • توبیخ کتبی با ثبت در سابقه‌ی خدمتی
 • کسر (کاهش) حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک تا شش ماه
 • کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را دارند.

تخلفات با خفیف‌ترین مجازات انتظامی

در زیر مواردی ذکر شده است که خفیف‌ترین مجازات‌های انتظامی را دارند و در صدور رأی و نظر نهایی صادر شده از سوی دادرس تأثیرگذار نبوده و اغلب مواردی هستند که موجب اخلال (آشفتگی) در سرعت رسیدگی‌های قضایی شده‌اند:

 1. ثبت نکردن مشخصات قاضی
 2. امضاء نکردن زیر صورت‌جلسات و برگه‌های تحقیق و تصمیمات، توسط قاضی
 3. ناخوانا نوشتن یا به ‌کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند توسط قاضی
 4. عدم اعلام پایان دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی است.
 5. تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 6. عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه
 7. شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضای آن
 8. عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز تعیین شده بدون عذر موجه
 9. عدم نظارت که سبب بی‌نظمی کارمندان شاغل در شعب گردد.
 10. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع پایین‌تر مانند دادگاه بدوی (نخستین) و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از نظر دادن تعلیمات و تذکرات لازم
 11. عدم اعلام تخلفات بر اساس قوانین مربوط
 12. بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن
 13. عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه
 14. غیبت غیرموجه و حداکثر به ‌مدت یک تا پنج روز متوالی (پی‌در‌پی) یا متناوب (گاه به گاه) در یک‌ دوره‌ی سه ماهه
 15. اهمال و کوتاهی در انجام وظایف واگذار شده
 16. اعلام نظر ماهوی (مربوط به اصل و اساس) قاضی پیش از صدور رأی

 

0

تخلفات و مجازات‌های انتظامی قضات

تخلفات و مجازات‌های انتظامی قضات

مجازات‌های انتظامی درجه 6 تا 10

 • تنزل (کاهش) دو پایه‌ی قضایی و در مورد قضات نظامی‌، تنزل دو درجه‌ی نظامی ‌یا دو رتبه‌ی کارمندی
 • انفصال (برکناری) موقت از یک ماه تا شش ماه
 • انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
 • خاتمه‌ی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه از جمله‌ این مجازات‌ها هستند.

تخلفات با مجازات‌‌های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰

 1. سوء استفاده (استفاده نادرست) از اموال دولتی، عمومی‌ و توقیفی (ضبط شده) توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود.
 2. خودداری از اعتبار دادن به مفاد و محتوای اسناد ثبتی بدون دلیل قانونی
 3. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین (خواهان و خوانده دعوی) و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا در مورد یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند.
 4. خودداری غیرموجه از عزیمت و رفتن به محل خدمت در مدت تعیین شده یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز
 5. خودداری از رسیدگی و انجام وظایف قانونی که شامل مجازات کیفری نیز خواهد بود.

مجازات‌‌های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳

 • انفصال (برکناری) دائم از خدمت دولتی یا قضایی‌

تخلفات مجازات‌های درجه 8 تا 13

 1. گزارش خلاف واقع (بی‌اساس) و مغرضانه‌ی (بدخواهانه) قضات نسبت به یکدیگر
 2. اشتغال همزمان به کارشناسی رسمی ‌دادگستری، مترجمی رسمی، مسئول دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی
 3. اشتغال به فعالیت‌های تجاری که موجب تاجر شناخته ‌‌شدن قاضی باشد.
 4. خارج کردن مستندات و لوایح طرفین (خواهان و خوانده دعوی) از پرونده که موجب از بین رفتن حقوق طرفین پرونده می‌شود.
 5. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی که از وظایف شرعی (دینی) او می‌باشد.
 6. پذیرفتن هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر مانند دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است.
 7. رفتار خلاف شأن و جایگاه قضایی، رفتار خلاف شأن و جایگاه قضایی، انجام هر گونه عملی است که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف و روال حتمی قضات است، به طوری که قضات آن را مذموم (ناپسند) بدانند. به‌ همین ‌دلیل انجام هر گونه عملی که در قانون مجازات جرم شناخته می‌شود، علاوه ‌بر مجازات کیفری آن موجب انفصال (برکناری) دائم از شغل قضاوت خواهد بود.

اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، به ‌نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و سبب ضایع شدن حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی‌ درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود که این امر یکی از موارد تشدید (سخت‌گیری) مجازات انتظامی قضات است.

 • نکته: بر اساس ماده 20 قانون نظارت بر رفتار قضات، چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجرا شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 21 این قانون، به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت درخواست ) و همچنین بند (13) ماده مذکور، معادل وجوه و مبلغی که در طی سنوات خدمت (پاداش پایان کار) به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

0

تخلفات و مجازات‌های انتظامی قضات

تخلفات و مجازات‌های انتظامی قضات

مجازات‌های انتظامی درجه ۴ تا ۷

دسته‌ی دوم تخلفات قضات، تخلفاتی‌ هستند که موجب مجازات انتظامی درجه‌های چهار تا هفت هستند که شامل:

 • کسر (کاهش) حقوق ماهانه تا یک‌سوم از شش ماه تا یک سال
 • کسر حقوق ماهانه تا یک‌سوم از یک تا دو سال
 • نزل (کاهش) یک پایه‌ی قضایی یا حتی تنزل و کاهش دو پایه قضایی

تخلفات با مجازات‌های انتظامی درجه 4 تا 7

 1. صدور رأی غیرمستند به مواد قانونی یا بدون استدلال حقوق
 2. غیبت غیرموجه از شش روز تا سی‌ روز در یک دوره‌ی سه ماهه
 3. خودداری غیرموجه از عزیمت و رفتن به محل خدمت یا ترک خدمت به‌ مدت کمتر از سی‌ روز
 4. دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
 5. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر دلیل قانونی
 6. رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را مشخص می‌کند یا صنف (رده) که مرجع اداری یا قضایی است و یا درجه‌ی دادگاه که بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر باشد و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص می‌کند.
 7. رفتار خارج از نزاکت (ادب) حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
 8. تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
 9. عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه‌ی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
 10. خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی‌ دادگستری، مشاوران حقوقی قوه‌ی قضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون

این تخلفات رفتار خلاف شأن و جایگاه قاضی و نقض (ابطال) الزامات قانونی را در بر می‌گیرند. با ‌این ‌حال، نظارت بر نهادها و افراد دیگری چون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیز بر عهده‌ی قاضی قرار داده شده است که تخلف از این نظارت موجب مجازات انتظامی می‌شود.