0
اخذ تامین از اتباع بیگانهاخذ تامین از اتباع بیگانه

اخذ تأمین از اتباع بیگانه

اخذ تأمین از اتباع بیگانه

اخذ تامین از اتباع بیگانه را در این مقاله به گفته موسسه حقوقی کیانداد  را بازگو می کنیم.

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین از اتباع بیگانه

مطابق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی اتباع دولت‌های خارجه چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند.

ادامه مطلب …