0
اقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستریاقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستری

اقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستری

اقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستری

در این مقاله در خصوص اقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستری را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح می دهیم.

در خصوص برنامه های اولیه بعد از ارائه دادخواست به دادگاه های دادگستری طبق گفته موسسه حقوقی کیانداد اقدامات اولیه پس از ارائه دادخواست به محاکم دادگستری را با نظر به اینکه در بیشتر شهرهای بزرگ، دفترهای خدمات قضایی ایجاد شده ولی در شهرهای اطراف از روش سنتی استفاده می شود بنابراین لازم است این موضوع را در دو قسمت بررسی نماییم.

ارائه دادخواست در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی دایر می‌باشند

ادامه مطلب …

طراحی سایت و سئو سیبل