0

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل چهارم: واگذاری

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل چهارم: واگذاری

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، واگذاری مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، واگذاری

شرایط عضویت زن و شوهر در تعاونی مسکن

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، در صورتی که زن و شوهر هر دو عضو تعاونی باشند، در شرایط محدودیت زمین و مسکن و تقاضا بیش از عرضه، فقط یکی از آن دو در آن مرحله می ‌تواند از خدمات تعاونی مسکن استفاده نماید.

ادامه مطلب …