0
فسخ یا بطلان عقد بیمهفسخ یا بطلان عقد بیمه

فسخ یا بطلان عقد بیمه

فسخ یا بطلان عقد بیمه

این مقاله به بررسی موضوع فسخ یا بطلان عقد بیمه مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده با ما همراه باشید.

فسخ یا بطلان عقد بیمه چیست؟

فسخ عبارت است از اینکه یکی از طرفین قرارداد آن را با اراده خود به هم بزند. قرارداد فسخ شده از زمان فسخ به بعد فاقد اثر است ولی قبل از فسخ صحیح می‌باشد.

ادامه مطلب …
0
سازنده قرارداد مشارکت در ساختسازنده قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده قرارداد مشارکت در ساخت را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت را بشناسید:

توصیه وکیل ملکی این است که برای یافتن یک سازنده خوب باید بررسی کنید که اولاً آن فرد قدرت مالی و اقتصادی کافی و بالفعل برای اجرای پروژه مدنظر شما را دارد یا خیر و از طرفی این فرد آیا دارای تحصیلات مرتبط با فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی می‌باشد یا نه و ثالثاً پس از آن باید نمونه کارهای قبلی او را بررسی کنید و از مالکان ساکن در آنها تحقیق و مشاوره کافی دریافت نمایید که آیا از وضعیت موجود و عملکرد سازنده رضایت دارند یا خیر.

ادامه مطلب …
0
تقسیم واحد در قرارداد مشارکتتقسیم واحد در قرارداد مشارکت

تقسیم واحد در قرارداد مشارکت

تقسیم واحد در قرارداد مشارکت

این مقاله در خصوص موضوع تقسیم واحد در قرارداد مشارکت طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد را بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

آیا می‌توان در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت اقدام به تقسیم واحدها نمود؟

پاسخ: با توجه به اینکه تا زمانی که صورت‌مجلس تفکیکی صادر نشود امکان مشخص شدن دقیق متراژ واحدها و سایر قسمت‌های ساختمان وجود ندارد. لذا نباید برای تعیین سهم طرفین یعنی مالک و سازنده صرفاً به تعیین واحدهای آنها در قرارداد اشاره شود و حتی بدتر از آن حق هر گونه اعتراض را نسبت به کاهش یا افزایش متراژ واحدها سلب نمود.

ادامه مطلب …
0
مرجع رسیدگی به اختلاف میان مالک و سازندهمرجع رسیدگی به اختلاف میان مالک و سازنده

مرجع رسیدگی به اختلاف میان مالک و سازنده

مرجع رسیدگی به اختلاف میان مالک و سازنده

این موضوع را در مورد مرجع رسیدگی به اختلاف میان مالک و سازنده طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد می پردازیم ما را همراهی کنید.

در صورت بروز اختلاف میان مالک و سازنده به کجا باید مراجعه شود؟

پاسخ: یکی از قسمت‌های قرارداد مشارکت در ساخت داوری و حل اختلاف است که در یکی از مواد پایانی آن درج می‌شود که چنانچه در طول مدت قرارداد میان مالک و سازنده اختلافی در تفسیر مواد آن یا اجرای تعهدات طرفین به وجود آید می‌توانند

ادامه مطلب …
0
انواع بیمه مطابق قانونانواع بیمه مطابق قانون

انواع بیمه مطابق قانون

انواع بیمه مطابق قانون

این مقاله اختصاص داده شده به انواع بیمه مطابق قانون که زیر نظر وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد گردآوری شده با ما همراه باشید.

انواع بیمه مطابق قانون

مطابق ماده ۴ قانون بیمه: (موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد). مطابق این ماده بیمه در دو دسته کلی بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام از آنها نیز خود دارای تقسیم‌بندی می‌باشند.

ادامه مطلب …
0
تعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آنتعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آن

عقد بیمه و اوصاف حقوقی

تعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آن

مقاله ای که در پیش رو دارید در خصوص عقد بیمه و اوصاف حقوقی زیر نظر وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد گردآوری شده با ما همراه باشید.

بیمه یک عقد و قرارداد است بیمه را جزء عقود معین محسوب می‌کنیم زیرا نام و شرایط آن در قانون به صراحت آمده است. (قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)

ادامه مطلب …
0
ساختار بیمه مرکزی ایرانساختار بیمه مرکزی ایران

ساختار بیمه مرکزی ایران

ساختار بیمه مرکزی ایران

این موضوع به ساختار بیمه مرکزی ایران مطابق با نظریه وکلای متخصص و با تجربه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده با ما همراه باشید.

ماده ۵ قانون ساختار بیمه مرکزی ایران

در ماده اول قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ آمده: (به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر ساختار بیمه مرکزی در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌گردد ) مطابق ماده ۵ همان قانون بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و تکالیف و همچنین اختیاراتی است که عبارتند از:

ادامه مطلب …
0
طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و سازطرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را براساس نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باید به چه صورت تنظیم شود؟

به گفته وکیل ملکی در مؤسسه حقوقی کیانداد، هر قراردادی متشکل از حداقل دو نفر می‌باشد که با اراده آزاد و بدون اجبار اقدام به تنظیم آن و سپس امضای قرارداد می‌نمایند. در قرارداد مشارکت در ساخت نیز حداقل دو نفر به وسط آوردن سرمایه و با قصد دست یافتن به سود و منفعت با یکدیگر مشارکت نموده و به عنوان شرکا و طرفین این قرارداد طی شروط قراردادی اقدام به احداث بنا و ساختمان و سپس تسهیم آن بین یکدیگر با توجه به سرمایه‌ و آورده خود می‌نمایند.

ادامه مطلب …
0
اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساختاهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت

اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت

اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت

در این جا در خصوص اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

مشخص شدن مدت قرارداد مشارکت در ساخت به چگونه است؟

به گفته وکیل ملکی در مؤسسه حقوقی کیانداد، هیچ قراردادی نباید بدون تاریخ تنظیم و بدون تعیین مدت انجام تعهد مندرج در آن باشد. عدم تعیین مدت در برخی از قراردادها تا آنجا اهمیت دارد که قانون مدنی، حکم به باطل بودن آن داده است. مانند قرارداد اجاره‌ای که در آن مدت اجاره معین نشده باشد که با وجود رعایت سایر موارد و امضای قرارداد، توسط موجر و مستأجر فاقد اثر حقوقی می‌باشد و مستأجر مالک منافع محل استیجاری نمی‌شود.

ادامه مطلب …
0
مشاوره و تنظیم آنلاین قراردادهامشاوره و تنظیم آنلاین قراردادها

مشاوره و تنظیم آنلاین قراردادها

مشاوره و تنظیم آنلاین قراردادها

این مقاله به بحث و بررسی موضوع مشاوره و تنظیم آنلاین قراردادها مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

مراحل مشاوره و تنظیم آنلاین قراردادها

وب سایت کیانداد با هدف آموزش، بررسی، مشاوره و تنظیم آنلاین قراردادهای حقوقی با همکاری جمعی از بهترین وکلای متخصص دادگستری راه‌اندازی گردیده است. این وب سایت با ارائه انواع فایل‌های آموزشی-‌حقوقی با قابلیت دانلود رایگان برای اعضاء به صورت متن و مقاله قدمی هر چند کوچک و بی‌بدیل در جهت کمک به عموم افرادی برداشته است که در زمینه امور قراردادها به خصوص قراردادهای ملکی دارای مشکلات حقوقی و یا اختلاف هستند. قراردادهایی مانند مشارکت در ساخت، پیش فروش ساختمان، خرید و فروش، اجاره و سایر قراردادهای تجاری، صنعتی، ساخت، تولید و خدماتی.

ادامه مطلب …
۱ ۲ ۳ ۱۱
طراحی سایت و سئو سیبل