اکبر asked 1 ماه ago

با سلام به شما دوست عزیز

خسارت باید قانونی باشد – خسارت واقعی باشد – خسارت قابل مطالبه باشد ، این ها شرایط قانونی برای خسارت به صورت کلی است اما اگر این خسارت در وقت وموعد قانونی خود پرداخت نگردد، پس از درخواست پرداخت از جانب طلب کار مشمول خسارت تاخیر تادیه می باشد