احمد 3 سال قبل

کارگر مغازه ای هستم امضای من پای یکی از چک هاست که من نزدم وجعل کردن چک وصول وصول شده وحالا صاحب کارم از من شکایت کرده چه جوری ثابت کنم که امضای من نبوده ؟؟؟ممنونم