پرسش و پاسخآیا برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف حضور وکیل الزامی است؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

در رسیدگی به اتهام زنای به عنف، چنانچه وکیل تسخیری، تعیین نشده باشد، رسیدگی ناقص و دادنامه نقض می‌گردد. پس باید از وکیل در پرونده زنای به عنف استفاده شود.