نویسنده سایت عضو سایت asked 4 ماه ago
آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می‌باشد یا خیر؟

 

اصولاً در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند آن لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده ۶۳۷ ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.