0
وکیل اعاده دادرسیوکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی پرونده مختومه در دیوان عالی کشور

به گفته وکیل اعاده دادرسی در این مقاله می خواهیم درباره اعاده پرونده مختومه در دیوان عالی کشور و همچنین و مراحل تقدیم دادخواست در دعاوی حقوقی را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

وکیل اعاده دادرسی می توانید پرونده مختومه را دوباره به جریان بیندازید!

بنابر گفته وکیل اعاده دادرسی در موسسه حقوقی کیانداد در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی بعنوان یکی از روش های فوق العاده شکایت از حکم می باشد و یک روشی برای برگشت به دادگاه صادر کننده حکمی هست که قبلا صادر گشته و پرونده مختومه شده است با این هدف که دادگاه از رای قطعی صادر شده قبلی خود تجدید نظر نماید چون شاکی ادعا می کند که صدور رای اشتباه بوده و دلیل های تازه  ای برای تغییر حکم دارد بنابراین اعاده دادرسی بدین صورت است که وقتی رای صادر شده به اشتباه با مدارک غیر واقعی صادر شده باشد گرفتن حق و رسیدگی به حکم صحیح دارای اهمیت است که در این شرایط مجددا اجازه رسیدگی داده می شود.

قسمت های اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی به دو روش اعاده دادرسی می شود:

اعاده دادرسی

 • اصلی: در خصوص مواردی می باشد که تقاضا کننده اعاده دادرسی به صورت جداگانه درخواست آن را داشته باشد بنابراین خواهان در این قسمت به صورت مستقل خواستار این است که رای صادر شده از دادگاه در مواردی که گفته شده در خصوص اعاده دادرسی می باشد.
 • طاری: زمانی که در هنگام دادرسی به عنوان دلیل حکمی صادر شود و  برای فردی که حکم علیه وی ابزار شده باشد می تواند در خصوص آن درخواست اعاده دادرسی نماید بطوریکه در این قسمت در زمان رسیدگی کردن به پرونده های دیگر رایی مستند هست که در پرونده رای در حال رسیدگی مفید و موثر باشد. در زمانی که شخصی که رای استناد شده علیه او هست و ادعا دارد که رای به طور مثال براساس سند جعل شده صادر گشته می تواند به یکی از شعبه های دادگاه صادرکننده رای قطعی مراجعه کرده و نسبت به درخواست اعاده دادرسی نماید.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   آیا می توان هدایای دوران نامزدی را پس گرفت؟

بخش های اعاده دادرسی

در خصوص اینکه موارد اعاده دادرسی مشخص و محدود باشد و اشخاص به بهانه هایی پوچ پرونده های مختومه را دوباره به جریان بیاندازند و دستگاه قضایی را درگیر  نمایند برای اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی گفته می شود.

فرد محکوم شده (محکوم علیه) در صورت وجود یک یا چند مورد حق درخواست اعاده دادرسی را دارد:

 1. ادعایخواهان  در مورد موضوع حکم نباشد.
 1. حکم به اندازه زیادی از(حکم)خواسته صادرشده باشد.به طورمثال خواهان پنج میلیون تومان از خوانده مطالبه کندو دادگاه خوانده رابه پرداخت پنجاه میلیون تومان محکوم کند.
 1. داشتن تضاد در موارد حکم که ناشی از استناد به اصول یا مورد متضاد باشد.
 1. در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده پ موقوف به ۵ شرط است: وحدت دعوا، وحدت اصحاب دعوا، وحدت دادگاه، معارضۀ دو حکم، قطعی بودن دو حکم.
 1. در صورتی که طرف مقابل اعاده دادرسی حیله و جعلی در کار داشته که در حکم دادگاه مفید بوده است.
 1. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
 1. پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده باشد. در واقع باید سند مورد ادعا در هنگام رسیدگی موجود بوده ولی در اختیار شخص قرار نداشته و اصطلاحا مکتوم بوده باشد. تذکر این نکته ضروری است که اگر دادرس به غیر از موارد هفت‌گانه مذکور، جهتی را برای اعاده قبول کند و قرار قبولی اعاده را صادر کند دادگاه انتظامی وی را متخلف می‌‌شمارد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

وکیل اعاده دادرسی

مرجع صالح به رسیدگی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی باید به صورت قطعی به دادگاه صادر کننده تقدیم شده و با در نظر داشتن موضوع اگر بخاطر رایی که صادره تقاضای تجدید نظرخواهی بشود درخواست اعاده باید به دادگاه تقدیم تجدید نظر تقدیم شود و در صورتی که رای صادر شده بدون اعتراض و تجدید نظرخواهی قطعی شود درخواست اعاده باید به همان دادگاه تقدیم گردد.

رای صادر شده از طرف دادگاه بخاطر قطعیت اثری که دارد مثل همان رایی هست که در ابتدا از این دادگاه صادر می شد.بنابراین اگر اعاده به دادگاه تجدید نظر تحویل شود رای صادره قطعی و در صورتی که به دادگاه بدوی تحویل شود این رای صادره امکان تجدید نظر خواهی را دارد.دادخواست اعاده طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی، دادگاه صادرکننده حکم است. در دیوان عالی کشور اعاده مدنی مطرح نمی شود در صورتی که قبول برخلاف امور جزایی قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور هست.

مهلت اعاده دادرسی

وکیل اعاده دادرسی 

بخاطر این که اعاده جنبه استثنایی و خلاف اصل دارد و زمان نیز محدود بوده تا حتی الامکان رای قطعی و قوت و اعتبار خود باقی بمانند ذی نفع تنها در زمان های قانونی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد برای افراد مقیم در ایران مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه هست ولی زمان شروع این مهلت در رای حضوری قطعی از زمان ابلاغ در رای غیابی از تاریخ اتمام مهلت واخوهی و در خواست تجدید نظر که اگر اعاده به خاطر مغایرت دو حکم باشد از تاریخ آخرین ابلاغ هر دو حکم و اگر اعاده به خاطر حیله و جعل باشد از تاریخ ابلاغ نهایی حکم مربوط به اثبت حیله یا جعل است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   برای مطالبه طلب به کجا باید مراجعه کنیم؟

آثار و شیوه رسیدگی در اعاده دادرسی

اعاده دادرسی اثر تاخیر ندارد بدین صورت که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم اجرای آن متوقف نمی گردد.

اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی که محکوم‌به، غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد اما اگر مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له، تامین مناسب گرفته می‌شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد درخواست اعاده دادرسی اثر انتقالی در محدوده برای ادعا شده هست یعنی دادگاه در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید دوباره نسبت به امور و حکم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

اعاده دادرسی در مورد روش رسیدگی دادگاه به دو روش تقسیم می شود:

 • اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی که آیا در یکی از جهت های هفت گانه دادخواست تنظیم شده و آیا حکم مورد اعاده دادرسی، از حکم مورد قبول اعاده دادرسی می باشد و آیا تقاضاکننده اعاده دادرسی در موعد قانونی دادخواست اعاده را  تقدیم کرده است؟
 • دوم رسیدگی ماهوی به اصل دعوا اگر دادگاه قبول ادعاده دادرسی را پذیرفت باید با رسیدگی در ماهیت تکلیف دعوا را مشخص کند.چون با پذیرفتن اعاده دادرسی حکم اول از بین می رود و  دادگاه با رسیدگی ماهوی حکم دوم را می دهد ولی اگر برای اعاده دادرسی دو حکم متفاوت باشد.پس از اینکه دادگاه قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر کرد برای فسخ حکم دوم احتیاج به حکم مجدد نیست و حکم اول به قوت خود می باشد.

برای مشاوره تخصصی با وکیل اعاده دادرسی در موسسه حقوقی کیانداد می توانید با شماره تلفن های ۰۲۱۲۲۹۰۴۸۷۳تماس حاصل نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید،می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل