مهریه – مهریه عندالاستطاعه – مهریه عندالمطالبه

مهریه مالی است که ضمن عقد نکاح، مرد باید به زن تقدیم نماید. با اجرای صیغه عقد، زن مالک مهریه شده و می تواند آن را مطالبه کند. مهریه مُؤجَّل : یعنی برای پرداخت آن زمانی مشخص شده باشد،در نتیجه قبل از این زمان، زوجه نمی تواند آن را مطالبه کند. مثل آنکه ضمن عقد … ادامه خواندن مهریه – مهریه عندالاستطاعه – مهریه عندالمطالبه