دستور تخلیه ملک

در صورتی که قرارداد اجاره به صورت عادی میان مالک و مستأجر تنظیم شده باشد و این قرارداد به امضای دو شاهد رسیده باشد، مالک می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، تقاضای تخلیه ملک نماید. شرایط پذیرش تخلیه ملک: ۱- مدت اجاره تمام شده باشد. ۲- مستأجر بیش از سه ماه … ادامه خواندن دستور تخلیه ملک