0

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسیبه گفته موسسه حقوقی کیانداد درباره تقاضای اعسار از هزینه دادرسی باید گفت: در صورتی که میزان هزینه دادرسی بیش از دو میلیون تومان باشد، خواهان می‌تواند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید. بدین منظور لازم است استشهادیه مخصوص اعسار از هزینه دادرسی توسط حداقل دو شاهد ترجیحاً مرد تکمیل و ضمیمه دادخواست گردد. در استشهادیه مذکور رعایت موارد مندرج در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی  از قبیل ذکر مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش

مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن، از طرف شهود، الزامی است و عدم رعایت آن موجب رد دادخواست اعسار می‌گردد.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.

دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نیست. برای شناسایی تاجر به مواد ۱ و ۲ قانون تجارت مراجعه گردد. تاجر در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، می‌بایست دادخواست ورشکستگی بدهد.

چنانچه خوانده مخالف ادعای خواهان در خصوص اعسار از هزینه دادرسی باشد و با توجه به اینکه، در صورت پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکوم به در صورت محکومیت، نیز بهتر پذیرفته می‌شود، لذا می‌تواند با معرفی شهودی که از تمکن مالی خواهان مطلع می‌باشند و یا با استناد به دلایل دیگر از جمله معرفی اموال خواهان، سعی خود را در بی‌اعتباری دلایل مدعی اعسار در صورت عدم تطابق با واقعیت، بنماید.

نکته دیگری که باید آن را ملحوظ نظر قرار داد این است که در دعاوی که مدعی اعسار دارای وکیل است، ادعای اعسار کمتر پذیرفته می‌شود. اگرچه این امر با انتقاداتی مواجه است. منتقدین معتقدند که ممکن است خواهان اعسار به راستی از عهده مبلغ بالای هزینه دادرسی برنیاید ولی با وکیلی به توافق برسد که با حق الوکاله‌ای پایین و یا با پرداخت آن پس از اخذ محکوم‌ به، وکالت او بپذیرد. لذا اخذ وکیل لزوماً به معنای عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و از طرفی بند ۱۳ ماده ۳۵ ق.آ.د.م که وکالت در ادعای اعسار را پذیرفته است نیز مؤید این نظر می‌باشد. لیکن رویه غالب همان است که در پیش گفتیم  باید در نظر گرفته شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   50 درصد تخفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه سایت

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل