تغییر نام خانوادگی

با توجه به موارد زیر می توان تقاضای تغییر نام خانوادگی را از اداره ثبت احوال درخواست نمود: 1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: تحفه ، گداپرور 2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند کلاهدار نگین جانی 3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده … ادامه خواندن تغییر نام خانوادگی