0

تغییر نام خانوادگی

نام خانوادگیبا توجه به موارد زیر می توان تقاضای تغییر نام خانوادگی را از اداره ثبت احوال درخواست نمود:

۱- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: تحفه ، گداپرور

۲- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند کلاهدار نگین جانی

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد: دنیل اف

۴- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش های فرهنگ اسلامی باشد،

مانند: بی خدا، مرتدپرست

۵- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، مهندس

۶- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد، مانند: چاله میدان

۷- هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هریک از فرزندان متوفی می توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند

۸- استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است

۹- در صورتی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان بزرگ وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود

موسسه حقوقی کیانداد با بهره گیری از وکلای متخصص در امور مربوط به ثبت احوال و تغییر نام و نام خانوادگی مشاوره و وکالت در این امور را برعهده می گیرد

پیشنهاد ویژه کیانداد :   قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل