برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟

مطابق بند (پ) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: (متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم … ادامه خواندن برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟