آیا شروع به سرقت مشمول مجازات می‌شود؟

آیا شروع به سرقت مشمول مجازات می‌شود؟با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم … ادامه خواندن آیا شروع به سرقت مشمول مجازات می‌شود؟